งานสถาปนิก ’61 ไม่ธรรมดา : BEYOND ORDINARY

งานสถาปนิก ’61 ไม่ธรรมดา : BEYOND ORDINARY

แนวคิดของการจัดงานปีนี้คือ Vernacular Living ภายใต้ชื่องาน “Beyond Ordinary: ไม่ธรรมดา” โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมและงานออกแบบพื้นถิ่นในวิถีชีวิตร่วมสมัยของสังคมไทย
มุ่งอภิปรายกระบวนการเกิดขึ้นของสถาปัตยกรรมที่สะท้อนองค์ความรู้พื้นถิ่น เอกลักษณ์ และรากฐานวัฒนธรรม ที่ย้อนกลับมาให้ความหมายและคุณค่าใหม่ของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในฐานะองค์ประกอบของการใช้ชีวิตประจำวันของเราในปัจจุบัน รวมถึงการปรับตัวกับกระบวนการการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในหลายๆ ด้านในขณะนี้ เช่น ปรากฎการณ์โลกาภิวัฒน์, การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสังคม ฯลฯ

“ไม่ธรรมดา” นำเสนอเนื้อหาผ่านสองรูปแบบได้แก่ “นิทรรศการสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในวิถีชีวิตร่วมสมัยของสังคมไทย” โดยสำรวจผ่านกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันในพื้นที่สี่ประเภท ได้แก่ พื้นที่พักอาศัย, พื้นที่ประกอบอาชีพ, พื้นที่สาธารณะ (และพื้นที่ทางสังคม) และระบบการเดินทางและขนส่งในเมือง และ “การออกแบบพื้นที่ (Pavilion)” ซึ่งมีโจทย์ทางด้านวัสดุหลัก ได้แก่ ดิน, อิฐ, ไม้ไผ่ และไม้ และ โจทย์ทางด้านการก่อสร้างและการแสดงวัสดุ ได้แก่ การใช้วัสดุและก่อสร้างแบบเรียบง่ายหรือซับซ้อน