FEEDBACK to architect ’18
HAFELE (THAILAND) CO., LTD.

คุณจีรวรรณ อำไพวรรณ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทเฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด

หลังจากที่ได้สังเกตุในโลกออนไลน์มาระยะหนึ่ง พบว่างานสถาปนิกเป็นงานที่ผู้คนให้ความสนใจและอยากที่จะมาชมงานกัน ไม่ว่าจะเป็นทั้งจากผู้ประกอบการที่ต้องการหานวัตกรรมใหม่ๆ ไปใช้ หรือแม้กระทั่งผู้ใช้ทั่วไปที่อยากหาของตกแต่งบ้าน สำหรับ HAFELE เอง ก็ออกงานสถาปนิกมาโดยตลอด ซึ่งทุกครั้งก็ล้วนประสบความสำเร็จในทุกครั้งไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกแบบบูธ, การตกแต่ง, การนำนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาจัดแสดง รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ