FAQ

จุดจำหน่ายของที่ระลึกภายในงาน

อยู่ในพื้นที่ สมาคม ASA กิจกรรม

สามารถยืมรถเข็นของได้จากจุดไหน

อยู่ตรงล๊อบบี้ charellenger 2 อยู่ระหว่าง entrance3